Aktionärsrechte

Abstimmungsverhalten

Abstimmungsverhalten 2023 (PROMEA Pensionskasse) de fr it
Abstimmungsverhalten 2022 (PROMEA Pensionskasse) de fr it
Abstimmungsverhalten 2021 (PROMEA Pensionskasse) de fr it
Abstimmungsverhalten 2020 (PROMEA Pensionskasse) de fr it
Abstimmungsverhalten 2019 (PROMEA Pensionskasse) de fr it
Abstimmungsverhalten 2018 (PROMEA Pensionskasse) de fr it
Abstimmungsverhalten 2017 (PROMEA Pensionskasse) de fr it